-Varslerunionen

Varlserforum

 

 

 

 

 

Stiftet november 2006.

En politisk og religiøs uavhengig organisasjon.

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stat/Fylke, kommunal forvaltning eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

 Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og  sterkt kritikkverdige forhold ved personal konflikter.

 

 

Hva er vi, og hva står vi for?


Varslerunionen  er Norges organisasjon til vern av friheten etter grunnlovens§ 100 som garanterer
                                  ”frimodige ytringer om Statsstyrelsen og hvilken som helst anden gjenstand
                                  omkring kritikkverdige forhold innen offentlig og privat virksomhet og arbeide for varslingsretten
                                 
som en menneskerett.
 
                                  Dvs. at særlover, vedtekter og vedtak som innskrenker Varslingsretten eller pålegger 
                                  taushetsplikt/lojalitetsplikt og ”forsvarlige” fremgangsmåter,  bare kan ha begrenset gyldighet
.

 

 

 

Men det vanskelige valget er når man blir oppmerksom på kritikkverdige forhold i samfunnet innen offentlig eller privat sektor med spørsmål som: "Hvem skal jeg gå til når ingen innenfor virksomheten gjør noe? Kontakte pressen? Men de viser i hovedsak ingen interresse, med mindre det er noe de kan slå stort opp." Oftest har de sin egen kortsiktige agenda uten tanke på annet enn løssalgtallene de neste dagene. 
                                       
Derfor er vi her.

                                                  Pressen frembringer daglig informasjon om forvaltningsmessige overgrep. Skjer det noen endringer i systemet?
                                                  Eller blir det bare sett på og behandlet som om det bare er en enkeltstående sak? Men ikke som grunnleggende angrep på folkeviljen og demokratiske grunnleggende rett til ytringsfrihet og krav til endringer i forvaltningen nasjonalt og lokalt til å Varsle om overtramp i innsats mot grunnleggende holdninger?

_________________________________________________

 

Vern av varslere er vern av rettstaten

av professor emeritus Edvard Vogt, rådsleder i Varslerunionen.no


 En betydelig del av de lovbrudd som truer rettsstaten og ødelegger menneskers liv, skjer innenfor bedrifter og offentlige etater. Når de fleste av de skyldige for de "interne" lovbrudd unngår avsløring, skyldes dette for det første at vitner til ulovligheter tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer dem selv. For det annet at de fleste kanskje vet at varsling, kan koste dem dyrt.

Ofte behøver ikke lederne å straffe varslerne selv.

De kan stole på at "fornuftige" kolleger sørger for gjengjeldelser trakasserier av de "illojale".

Da er det lett å skaffe vitner på at han eller hun ødelegger arbeidsmiljøet, og varslerne kan gis avskjed og overlates til sine posttraumatiske sykdommer og til økonomisk ruin.

 

Slike gjengjeldelser er selvsagt ulovlige og de gir ofrene rett til erstatning.

Det følger av vanlige rettsgrunnsetninger at det er ledelsen som har bevisbyrden for at de tiltak som den ansatte blir utsatt for, ikke var ulovlige gjengjeldelser.

 

I 2007 fikk vi en ny lov som skulle beskytte varslere mot gjengjeldelse.

Men ennå møter varslere dommere som tror det dreier seg om konflikter i arbeidsmiljø,

og som ikke kan forestille seg at en arbeidsgiver har tusen muligheter for å fremskaffe "bevis" for beskyldninger om at den ulovlig oppsagte varsler var en udugelig ødelegger av et godt arbeidsmiljø.

(Se Artikkel)

 

 

******

 

 

I en serie artikler vil vi fremover prøve rette et SØKELYS/VARSEL om fravær av Demokrati/Folkestyre på ulike områder innenfor "A.S Fellesskapet Norge", og VARSLE fra om udemokratiske holdninger og praktisering fra ansatte i bedriften A.S Felleskapet Norge, på tvers av "Aksjonærenes" uttrykkelige vilje.

 

Vi vil hente inn og publisere forskjellige menneskers tanker omkring det som i andre sammenhenger betraktes som "bedriftutvikling" eller rasering av vår "bedrift" a.s. Norge med underliggende "selskaper". Enten det er lokalt i "underselskapet" A.S Oslo, a.s Grorud, A.S Lillehammer, A.s Trondheim, a.s. Lade, eller a.s. Bergen.

 

Er vårt Norske fellesskap i hovedsak en rettsikker samfunnsordning eller er det et samfunn/felleskap hvor i hovedsak de få prøver å utstede bestemmelser for å få alle andre rettighetshavere / tvinge alle aksjonærene i a.s Norge til å lyde deres bestemmelser? Eller er det slik at de annsatte i "A.S Fellesskapet Norge" utfører sine plikter og oppgaver etter som det "lokalt og konsernmessig" vedtas som retning i forbindelse med generalforsamling/Stor-tings-valget? 

Og hvor lenge forblir en leder på ethvert nivå i en demokratisk bedrift i sin stilling om de utøver sin oppgave på tvers av "aksjonærenes" utrykkelige vilje?

av Per Arne Simonsen daglig leder.

 

Artikkel av Ingjerd Schou  fra Stortinget den 3. juni 2013: 

"Ingen kjenner fullt ut omfanget av menneskerettighetsbrudd i Norge. I Norge er vårt rettspolitiske fundament bygget opp slik at vi er villige til å gi mye makt til offentlige myndigheter. De personer som er satt til å håndheve makten, tror vi at har praktisk kunnskap og kompetanse om menneskerettighetene. Mange melder om en annen hverdag hvor kunnskapen er heller liten eller fraværende. Kanskje skyldes det at vi er et lite land hvor alle stoler på hverandre og tror at det meste av det offentlige myndigheter gjør, er vel og bra. Sikkert er mye av dette er også riktig, men vi kan bli bedre.

Også der det blir påstått at brudd skjer og det blir dokumentert, får det få eller ingen konsekvenser for den offentlige tjenestemann eller -kvinne, meldes og rapporteres det av flere. Det oppleves som farlig og ødeleggende for en selv å gå til kamp mot det vi kaller systemet. Bedre blir det heller i
kke ved at den eller de som opplever brudd på sine menneskerettigheter, er i en svært sårbar situasjon.

Hva kan gjøres? Menneskerettigheter er først og fremst noe ledere på alle nivåer må sikre på alle forvaltningsnivåer. Men det er også slik at det er storting og regjering som har det øverste ansvaret. Det er ikke lett å finne fram til stedet hvor man kan henvende seg. Mange av de henvendelsene jeg har fått, påpeker behovet for at Norge bør opprette et uavhengig organ for menneskerettigheter. De samme påpeker med all tydelighet at det bør være en tydelig adresse hvor man kan få råd, veiledning og anvisning for nettopp rett adresse. Brudd på disse rettighetene, herunder enkeltsaker, innebærer brudd på Grunnloven § 110 c og det som går på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen
s artikkel 1. Slike brudd angår som sådan hele det norske, men også det internasjonale samfunnet. 

Det finnes ingen klageinstans hvor brudd på menneskerettigheter meldes til i Norge, og selv for ressurssterke mennesker er det svært krevende og vanskelig å finne ut hvordan denne klagen skal adresseres. Det er grunn til å tro at mørketallene er der, og muligens er de også store.

Ofte er det de svakeste i samfunnet som utsettes for krenkelser av sine menneskerettigheter, eller det være seg utlendinger som ikke kjenner rettssystemet, og som sendes ut av vårt land før noen får høre om deres historie – en del hevder det. Selv ved lang botid i vårt land er det vanskelig å orientere seg."

 

 

 

Varslerunionen på facebook

 

 

 

Nettansvarlig: Arild Wiik, Email: arild.wiik@varslerunionen.no

 

 

 

 

        

 

 

 

Daglig leder har ordet

Vi er i vårt moderne samfunn mer og mer berørt av levninger av en ukultur med maktmisbruk og hemmelige avtaler som undergraver rettstaten og demokratiets grunnvold.

Derfor er det mer viktig idag hvor det såkalte åpne samfunnet synes å bli mer lukket ved en praktisering som er en trussel for hele samfunnsstrukturen vår, og for det enkelte individs muligheter til å fremkomme med saklig VARSLING om kritikkverdige forhold innen bedrifter og offentlige virksomheter.

 

Derfor vil vi bestrebe oss på å hjelpe den enkelte til å få frem de forhold som ikke tåler dagens lys.

Vi trenger alle å vite at vi kan finne hjelp til å fremme saker og få vern mot represalier.

Vi har tilknyttet jurister i mange byer og steder til rådgivning og hjelp.

Vi kan hjelpe deg der du mener og føler deg usikker.

 

Velkommen til oss.

Husk! Du kan gå inn på vår bloggside og skrive til oss om din sak. Og vi vil videreformidle dette til rette instans og komme deg til råds ved Varsling, slik at DU ikke blir den lidende part. Men det din varsling dreier seg om blir tatt på alvor og endret..

 

Vennlig hilsen Per A Simonsen

Daglig leder

 

 

_________________________

 

 

 

 

Varsler-unionen ble startet etter initativ av bl.a juss prof.em Edvard Vogt og stiftet under et seminar om Varsling i stiftelsen Fritt Ord, med velvillig støtte fra dets mangeårige leder, Francis Sejerstedt i Oslo 15.november 2006

 

 

  Statoil Innovate

 

 Vårt mål er å bidra til å utvikle de verktøyene vi behøver for å møtede utfordringer vi står overfor. Nyskaping, oppfinnelse og forbedring i alle faser og prosesser i industrien vil føre til høyere prestasjonsnivåer i all vår virksomhet verden over.

 

 

Kastet opp og gråt før jobb

Cecilie (39) gikk til sak mot arbeidsgiver, og vant.

Jeg kan ikke legge skjul på at det har skapt en frykt og redsel for autoriteter.

Denne saken har dessuten ødelagt en del av selvbildet mitt, og det har igjen skapt usikkerhet.

Les Mer

 

 

Det er grunnlovsfestet

 at alle har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i bedriften.

Lovteksten som knytter seg til

arbeidstakerens rett til å varsle

bygger på alminnelig ytringsfrihet

(Grunnlovens §100).

Les Mer

 

 

Varsler hjelp til nye varslere

Per-Yngve Monsen mistet jobben da han slo alarm om at arbeidsgiveren snøt kunder. Nå vil han lære bedrifter å unngå slike situasjoner.

Les Mer

 

Varslet tøffere tak mot mobbing

 

Iflg. Statsministeren skal eiere av skoler, SFO og barnehager forplikte seg til å arbeide systematisk mot mobbing. Men skjer det?

Les Mer

PÅ JOBB: Her er den domfelte polititjenestemannen på jobb i sitt politidistrikt. Han beholdt jobben - og ble senere forfremmet - selv om han hjalp en kjent kriminell med etterretningsinformasjon. Foto: Eidsvoll Ullensaker Blad

 

Ikke uvanlig at politiet bryter taushetsplikten

Jussekspert mener det er helt naturlig i det godes tjeneste.
Les Mer