Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

Til Varslerunionens medlemmer. Tenk nytt!

 

Først vil jeg få takke for et interessant møte med VU medlemmer under årsmøte den 8.4.2010.

Jeg forstår at mange av dere som var tilstede, opplever å bli systematisk trakassert av ulike organer. Mange av sakene, berører Arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser, men denne har gang på gang vist seg ikke å være effektiv.

Derfor oppfordrer jeg dere til å tenke alternativt og heller benytte dere av EMK artikkel 8 som har en langt bedre beskyttelse. I tillegg er det den andre part som vil ha bevisbyrden i denne type saker.

Begrepet "private life" er et bredt uttrykk som ikke inneholder noen uttømmende definisjon. Den dekker den fysiske og psykologiske integriteten til en person (se Pretty v. Storbritannia. 2346/02, § 61, og YF v. Tyrkia, 24209/94, § 33.)

Begrepet kan derfor omfatte flere aspekter av personens fysiske og sosiale identitet (se Mikulic v. Kroatia.

Informasjon om personens helse er et viktig element i private liv (se Z. v. Finland, 25. 1997 februar § 71.

Artikkel 8 beskytter utvilsomt retten til personlig utvikling, og retten til å etablere og utvikle relasjoner med andre mennesker (se for eksempel, Burghartz,, § 47, og Friedl v. Østerrike, dom av 31. januar 1995).

Konseptet med private liv omfatter dessuten elementer knyttet til en persons rett til sitt image (Sciacca v. Italia. 50774/99, § 29)

Således mener jeg at varslerrollen fort vil falle innenfor denne bestemmelsen. Men, her vil også EMK artikkel 10 kunne være anvendelig.

Poenget er altså at det er viktig å tenke nytt for slik situasjonen er i dag, er den uholdbar.


 

Bergen den 12.4.10

Marius Reikerås