Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

 

 


Etiske retningslinjer for Varslerunionen (VU)

Generelt: Etikk handler om holdningen, verdiene og vurderingene som ligger bak handlingene våre. En holdning er et sett med positive tanker, verdier og vurderinger Derfor berører etikken alle.

Formålet: 1. Øke VUs troverdighet. 2. Beskytte medlemmer og styremedlemmer. 3. Presisering av vedtekter. 4. Øke samhold, selvforståelse, ansvar og refleksjon 5. Viktig korreks til samfunnet.

Intensjon: Økt bevissthet. Integritet - samsvar mellom ord og handlinger.

 1. Stimulere til kontinuerlig refleksjon rundt hva ytringsfrihet, åpenhet og sanne ytringer betyr for et demokratisk og inkluderende samfunn(Sokrates: "…et ureflektert liv er ikke verdt å leve").
 2. Alle medlemmer og styremedlemmer bør bidra utfra sine forutsetninger. Samhold og innbyrdes støtte(solidaritet) er et nøkkelbegrep. Det oppfordres til aktivitet: gjøre en innsats som medlem/styremedlem, følge med i presse og media, skrive artikler, komme med innspill og replikker,…Slik kan en være et forbilde både innad og utad.
 3. Integritet er å si i fra når forholdene tilsier en slik reaksjon, uten å la seg skremme av trusler og motstand. Det handler om selvverd, grenser og ansvar for egne handlinger og respekt for andres meninger.
 4. Dialog er VUs viktigste verktøy.
 5. I meningsutvekslinger er det påkrevet å vise fleksibilitet, innlevelsesevne, ydmykhet, selvforståelse og den gode viljen med tanke på å kunne skille mellom sak og person. Misforståelser bør oppklares der og da. Ingen er tjent med rykter basert på hevn, misunnelse og intoleranse. Sårbarheten, utledet av vår stolthet og skråsikkerhet, legger vi til side. Vi åpner opp for dialog og vekst.
 6. Toleranse handler om respekt: At andre kan mene eller handle annerledes, og at en har plikt og rett til dette.
 7. Nedsettende, respektløs og annen krenkende oppførsel mellom medlemmer, medlemmer og foredragsholdere og andre samarbeidspartnere og motstandere, må ikke forekomme. Advarselen gis på stedet. Er dette utilstrekkelig, vil styret se på saken og fatte vedtak(ev. eksklusjon) i forhold til sakens alvorlighetsgrad.
 8. Alkohol, og andre rusmidler må aldri brukes på møter. Avhengighetsproblematikken strider mot VUs formål og intensjon.
 9. Medlemmer og styremedlemmer bør betale medlemskontingent uoppfordret.
 10. VU er en inkluderende forening hvor medlemmer skal behandles rettferdig uansett deres sosiale status, etnisitet, legning, religiøs eller politisk tilhørighet. Solidaritet i handlinger er VUs kjennemerke.
 11. Åpenhet er VUs hovedprinsipp. Taushetsplikt og sensitiv informasjonsutveksling, krever samtykke fra den som formidler slike sensitive opplysninger. Hovedregelen er at vi skal være til støtte og oppmuntring for hverandre, aldri en tillegsbyrde.
 12. VU kan videreformidle varsling.
 13. Eksklusjon. Prosedyrer for eksklusjon: 1. styrevurdering 2. skriftlig advarsel 3.ved gjentatt uetisk atferd, vil styret utforme eksklusjonsvedtak uten ny forklaring fra den det gjelder.