Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

VARSLERUNIONENS VEDTEKTER


Vedtatt på ekstraordinære generalforsamling, 26.april 2007
§ 1   Foreningens navn
Foreningens navn er Varslerunionen, forkortet VU.
Foreningen er stiftet 15. nov 2006.
Initiativtaker var Edvard Vogt.

§2   Foreningens kontor
Varslerunionen sitt hovedkontor er for tiden i Moss 

§ 3  Foreningens formål

 1. å arbeide for at: frihet til varsling om kritikkverdige forhold innenfor offentlige og private organisasjoner, virksomheter og nettverk blir uttrykkelig anerkjent som del av den ytringsfrihet som grunnlovens § 100 garanterer.                                          For "frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand" - og å arbeide for at varslingsretten uttrykkelig anerkjennes som en menneskerett.                                                                                                            Dette innebærer at særlover, vedtekter og vedtak som innskrenker varslingsretten eller pålegger taushetsplikt, lojalitetsplikt og "forsvarlige" fremgangsmåter, bare kan ha begrenset gyldighet.                                                                                                  Foreningen respekterer ytringsfrihetens avgrensninger mot andre menneskeretter og i forhold til et forsvarlig personvern.                                                                          Dette innebærer at også de varslere som subjektivt og objektivt tar feil om saksforhold og lovregler, skal vernes mot gjengjeldelser og fritas for straff.                       
 2. Å arbeide for at retten til at varsling får adekvat og effektiv vern i lover og forskrifter og i offentlige og private organisasjoners vedtekter og rutiner.                           Varslerunionen vil her ta initiativ til innføring av bedre normer og samarbeide med de lovgivende myndigheter som høringsinstans når ny lovgivning på området innenfor varsling utformes, endres eller planlegges.                                                                      
 3. Å støtte varslere personlig der hvor han eller hun blir utsatt for gjengjeldelser for varsling om kritikkverdige forhold.                                                                              For å sikre at varsling skal bli effektiv, har Varslerunionen utviklet gode metoder for sikring av bevis,  og utvikler disse for henvendelser til tilsynsorganer, klaginstanser og media.  Og for personlig bistand og advokatbistand.ved møter og i rettssaker.              Blant varslere inkluderer foreningen ikke bare varslere som er  eller har tillitsverv innenfor organisasjoner, men også varslere som ikke er ansatt, men har oppdaget kritikkverdige forhold i de organisasjoner, virksomheter eller nettverk som de har kontakt med. Foreningen støtter også forskere, journalister, psykologer, som vil påpeke å offentliggjøre klanderverdige forhold nasjonalt, fylkesmessig og kommunalt.
 4. å assistere varslere i gjennomføring av de saker som de reiser om kritikkverdige forhold innenfor organisasjoner. Støtten skal gis ved rådgivning , fri rettshjelp, advokathjelp, utredning og publisitet - og så vidt mulig også ved økonomisk og annen praktisk hjelp. Under rettssaker hvor varslere er part skal foreningen være tilstede som støttende tilskuere eller aktivt som intervenient eller amicus curiae (jfr. Rt 1991,867). Foreningen skal organisere felles søksmål for flere varslere innenfor samme saksforhold når dette er mulig og nyttig.
 5. å støtte og fremme forskning og gravende journalistikk om varsling og om kritikkverdige forhold i organisasjoner som er eller kan bli gjenstand for forsking.
 6. å selv foreta varsling i Varslerunionens eget navn eller gjennom personer som er villige til å varsle i tilfeller hvor interne varslere ikke selv er i stand til å fremme en varslingssak eller ønsker anonymitet.
 7. å gjøre varslersaker og behovet for varsling og for vern av varslere kjent i media.
 8. å utgi en nettavis: Varslerjournalen med informasjon om varslere og varsling og forhold av interesse for varslere - i samarbeid med andre varsler-nettsider.
 9. å støtte ytringsfriheten for varslere i andre land, bl.a. ved en engelskspråklig nettavis The whistleblower journal.
 10. å bygge opp et fond, Varslerfondet, som kan yte økonomisk støtte til medlemmer som blir skadelidende ved gjengjeldelser fra dem som motsetter seg deres varsling om kritikkverdige forhold. Støtten kan gis i form av ærespriser for varslernes bidrag til et bedre samfunn. Fondet skal ha revisjon og kontroll etter avtale med dets donatorer.

§ 4.   Medlemskap

a. Som medlemmer kan opptas enhver som er varsler, har vært varsler eller forbereder en varsling. I tillegg kan de bli opptatt som medlem som ønsker å bidra til et åpent samfunn med full ytringsfrihet også for varslere og ønsker å delta i arbeidet for å verne og støtte varslere som blir utsatt for gjengjeldelser.

b. Suspensjon eller eksklusjon: En generalforsamling kan ekskludere et medlem som foretar seg noe som er skadelig for foreningens omdømme og virksomhet. Eksklusjon og suspensjon kan påklages til neste generalforsamling, men klagen har ikke o ppsettende virkning. Vedtak om eksklusjon krever 2/3 flertall/.

c. Medlemskontingent: Hvert medlem skal betale en medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Styret kan frita for kontingenten et medlem som har blitt økonomisk skadelidende på grunn av sin varsling. Kontingenten settes hvert år til det styret måtte vedta.

d. Stemmerett: Medlemmer og interessenter som har vært med og engasjert seg i varslerunionens saker i minst 3 måneder gir stemmerett og forslagsrett til årsmøtet. 

e. Lokale varslergrupper: Hvor et distrikt har mer enn 5 medlemmer kan disse danne en lokal avdeling av Varslerunionen og eventuelt bli tildelt en del av foreningens driftsmidler.

§ 5   Støttemedlemskap Organisasjoner som erkjenner at varsling er etisk og samfunnsnyttig, kan tegne seg som støttemedlem og regelmessig bidragsyter. De har talerett på foreningens møter og kan fremme forslag, men de har ikke stemmerett.

§ 6 Styret
a. Foreningens styre består av en leder, en nestleder og et styremedlem som alle velges av årsmøtet. Funksjonstiden er 2 år og valgene skal innrettes slik at minst ett medlem er på valg hvert år, første gang i 2008. Det velges to varamenn med ett års funksjonstid.

b. Styret kan - hvis det finner det hensiktsmessig - opprette utvalg av foreningsmedlemmer og rådsmedlemmer med beslutningsmyndighet på begrensede områder.

c. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene eller deres varamenn avgir stemme. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

d. Styret kan avholde sine møter på internett. Vedtak skal deretter refereres på foreningens internett medlemsside.

e. Styret har ansvaret for at foreningen blir forvaltet tilfredsstillende i den grad ansvaret ikke uttrykkelig er lagt til Årsmøtet. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og foreningens virksomhet.

f. Styret skal:

 1. Ansette/engasjere og avsette daglig leder og fastsette dennes lønn og arbeidsvilkår.
 2. Fastsette og føre kontroll med aktivitetsplaner og budsjett, samt føre kontroll med regnskapet og fremlegge dette sammen med sin årsberetning til godkjennelse på Årsmøtet.
 3. Forberede og avgi innstilling i saker som skal forelegges årsmøtet og det skal orientere årsmøtet om viktige beslutninger.
 4. Oppnevne medlemmer av Rådet og utvikle andre nettverk av hjelpere for varslere.

§ 7   Firmategning
Styrets leder/nestleder og ett styremedlem i fellesskap tegner foreningens firma. Styret kan meddele prokura. Foreningen skal være registrert i enhetsregisteret.

§ 8 Daglig leder
Daglig leder forestår foreningens daglige drift, og forbereder saker som skal forelegges Årsmøtet og styret.

§ 9 Årsmøter og ekstraordinære generalforsamlinger (her referert til som "årsmøtet")
a. Årsmøtet består av foreningens medlemmer. Rådsmedlemmer som ikke er foreningsmedlemmer og støttemedlemmer har møterett og forslagsrett.
b. Medlemmer som er forhindret fra å være tilstede på årsmøtet kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt. Denne kan bare gis til representant som disponerer stemmerett på vegne av eget medlemskap.
c. Årsmøtet er vedtaksført når 15 av medlemmene er representert. Ingen kan avgi stemme i saker som angår dem selv.
d. Alle vanlige vedtak fattes med simpelt flertall av de stemmer som er representert. Til vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de stemmer som er representert. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
e. Rådsmedlemmer som ikke er medlemmer har møte og talerett på årsmøter.
f. Styret innkaller til det regulære årsmøtet som holdes innen 31. mars. Sakspapirer må være innsendt senest en uke før møtet.
g. Dersom styret unnlater å innkalle kan Rådets leder eller et styremedlem foreta innkallingen. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel.
h. Ekstraordinært Årsmøte kan også avholdes for å behandle en enkelt sak, når styret, rådets leder eller 20 medlemmer ønsker det. Også her er innkallingsfrist 14 dager, og også her kan rådets leder i siste instans foreta innkallingen.

§ 10   Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Velge møteleder og 2 stemmeberettigede til å underskrive protokoll.
2. Behandle styrets årsberetning og regnskap (Årsoppgjøret)
3. Velge revisor blant medlemmene.
4. Velge styret.
5. Velge eventuelt fondsstyre.
6. Fastsette medlemsavgift.
7. Velge en valgkomité til neste årsmøte med tre medlemmer
6. Gjennomgå og avgi uttalelse til aktivitetsplaner og budsjett.
7. Fastsette eventuell godtgjørelse til styrets leder, nestleder, medlemmer og revisor.
8. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til Årsmøtet

§ 11  Rådet
Foreningen skal ha et råd bestående av medlemmer og ikke-medlemmer som har faglige kvalifikasjoner for å fremme foreningens formål eller assistere enkeltvarslere i deres varsling. Blant slike kan nevnes jurister, mediafolk, økonomer, leger og samfunnsvitere.
Rådsmedlemmene oppnevnes av styret i det antall som styret finner nyttig. Rådet velger sin egen leder.
Styret skal holde Rådet orientert om sine virksomheter og planer.
Rådet kan samles etter oppfordring fra styret og i forbindelse med årsmøtene. Rådet kan også drøfte spørsmål og ta flertallsvedtak over internett. Rådet kan på eget initiativ eller etter anmodning fra styret ta opp varslerrelevante saker og avgi uttalelser til styret eller til årsmøtet om mulige tiltak som kan fremme samfunnsnyttig varsling om kritikkverdige forhold. Rådet sitter på ubestemt tid, og det kan selv utnevne nye rådsmedlemmer når rådsmedlemmer ønsker avløsning.

§ 12  Fond
Midler som ikke trenges til den regulære drift av foreningen skal avsettes i et fond med det formmål som er angitt ovenfor i. § 3. Så snart fondet har nådd kr. 500.000,- skal det velges eget fondsstyre på 3 medlemmer. Årsmøtet velger et fondsstyre på 2 medlemmer, mens foreningen styre utpeker det tredje, som kan ha sete i styret. Fondet skal ha en registrert eller statsautorisert revisor.

§ 13   Revisor
Årsmøtet velger en revisor for foreningen. Fondet skal ha registrert eller statsautorisert revisor, og denne kan om årsmøtet ønsker dette også velges som revisor for foreningen.

§ 14  Opphør
Foreningens virksomhet kan opphøre når minst halvparten av medlemmene og minst 2/3 av de stemmer som er representert, stemmer for det i ordinært Årsmøte. Dersom dette ikke oppnås, kan foreningen oppløses på neste Årsmøte ved simpelt flertall av de stemmer som er representert. Foreningens verdier skal overføres som bestemt av årsmøtet til virksomheter som arbeider for samme eller lignende formål.

Ved opphør skal Årsmøtet velge et oppløsningsstyre bestående av 3 medlemmer.

Alle vedtektens punkter ble enstemmig vedtatt