Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

 

VEILEDNING FOR VARSLERE

 

http://www.varslerunionen.no

BAKGRUNN

 

Varslerunionen (VU) er en landsomfattende organisasjon av varslere og andre som vektlegger nødvendigheten av et forbedret rettsvern for mennesker som tjener samfunnet ved å varsle om kritikkverdige og ulovlige forhold innenfor offentlige etater eller private bedrifter.

Vi understreker imidlertid den motstand som mange varslere kan bli utsatt for og nødvendigheten av klokskap og refleksjon for dem som tenker på å varsle om kritikkverdige forhold.

Vi ser at det etter gjeldene lov og regelverk skal være et rettsamfunn hvor bedrifter og offentlige etater styres av medmenneskelighet, etikk, omsorg, omtanke, demokratiske verdier og menneskerettigheter.

Det er viktig med samtaler og samarbeid om felles interesser for å øke innsikt og veier ut av den isolering som en varsler ofte kan utsettes for.

Varsling skal ha som hensikt å føre til en reform og ikke til gjengjeldelser for Varsling, men føre frem til bedre forhold for samfunnet og holdninger til Varslere.

En arbeidstaker kan i noen tilfeller bli medansvarlig i kriminelle forhold og bli straffedømt dersom vedkommende unnlater å varsle.

I alle tilfeller vil varsleren finne at rettsvernet for varslere i Arbeidsmiljølovens § 2-5 kunne vært mer presist styrket. Loven trådte i kraft 1.1.2007.

Det er nødvendig med bevissikring før en varsling finner sted.

Spør oss om råd omkring dette på et tidlig tidspunkt.. Kontakt gjerne vår fagperson på området om mobbing og bevissikring: Hugo Sørli på Hugo@varslerunionen.no

Å i vareta rettssikkerheten omkring varslere er en viktig sak i vårt samfunn, for oss.

Mobbing

Mobbing er skadelige handlinger som har pågått i en lengre tidsperiode, som ofte ender med at offeret og ikke mobberen må forlate arbeidsplassen. Mobbing er destruktive handlinger som ikke skal være mulig på en arbeidsplass og ikke skal være påregnelige i et arbeidsliv. Mobbing er et effektivt utstøtningsverktøy og varslere er altfor ofte i praksis rettsløse. Det er oftest et ulikt styrkeforhold mellom mobberen og offeret. Det vil oftest være nødvendig at den som akter å varsle, på forhånd sikrer seg aktive eller i allfall passive støttespillere før enn en varsler.