Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

Yrkessykdomsutvalget v/ LederHelge Kjuus
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Pb 8149 Dep
0033 Oslo                30.01.2009

VARSLERUNIONENS INNSPILL TIL YRKESSYKDOMSUTVALGET

Godkjenning av PTSD-diagnosen, forårsaket av mobbing på arbeidsplassen, som yrkesskade

Begrunnelse: 
Varslerunionen er en landsomfattende forening av varslere og andre som har erkjent at rettssystemet ikke gir varslere tilstrekkelig vern mot gjengjeldelser når de varsler om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass.

En varsler er en person som ser det som sin moralske plikt å bidra til et bedre samfunn ved å si ifra om kritikkverdige forhold som de er blitt vitne til som deltaker i en offentlig eller privat virksomhet.

Selv om den nye varslerbestemmelsen i AML (§2-4), som trådte i kraft 1.januar 2007 gir uttrykkelig rett til å varsle, og selv om gjengjeldelser (§2-5) er forbudt, viser praksis helt noe annet. Altfor mange varslere oppdager at det eneste resultat av deres varsling er at de selv blir gjort til gjenstand for gjengjeldelser fra dem som ser det som fordelaktig at de kritikkverdige forhold forblir skjult og fortsetter, uten at dette for konsekvenser for dem -som lovbrytere.

Varslerunionen har blitt nødvendig fordi mange varslere har mistet jobb og personlig anseelse, har fått varige skader på liv og helse, og er landet i økonomisk ruin pga. urimelige krav i forhold til innbetaling av saksomkostninger når makten har fått siste ord i rettsapparatet. Det er hevet over tvil at dommene er retningsgivende og premissleverandører for andre instanser som konformt følger etter.

Når varslerne organiserer seg er dette et kraftig signal til samfunnet om at utviklingen går i retning av fremveksten av en ny underklasse av ressurssterke, hederlige og integrerte mennesker som har løpt personlig risiko og fått ødelagt liv og helse ved å gjøre gjeldende sin "rett" og ta regningen for visse mangler i den norske rettspleien.

Det norske omdømme, Norge som retts- og velferdsstat, blir satt på prøve når varslere på denne måten opplever utestengelse, mobbing, sjikane og trakassering, uten å nå fram i rettapparatet.

Varslerunionen konstaterer at dagens yrkesskaderegelverk ikke i tilstrekkelig grad fanger opp sykdommer som klart skyldes klanderverdige forhold på arbeidsplassen. Mobbingen er et kjent og veldokumentert fenomen i arbeidslivet, så vel i det offentlige som i det private. Mobbingen er definert som psykisk vold, en traumatisk hendelse av en ekstraordinær karakter, med klart definert årsakssammenheng og tidspunkt. Mobbingen kan få ekstreme dimensjoner, avhengig av hvem som står bak mobbingen og hvilken omdømme som står på spill. Det må reageres spesielt skarpt og resolutt når for eksempel et verneombud eller tillitsvalgt, som har både plikt og rett til varsle, blir mobbet. Varslingen koster utrolig mye, men uten varslere og varsling stopper den demokratiske prosessen helt opp,jf. Julija P.Landes varslerbok: Spurven og haukene. En varsler slår tilbake. Kolofon ,2009

Jussprofessor Jakhelln har redegjort for reaksjoner som overordnete benytter i form av påstand om samarbeidsproblemer og faglige mangler. En sykeliggjøring av mobbeofrene er også en velkjent hersketeknikk, i tillegg til ryktespredning, mobbing av alle slag, nedvurderinger i nærvær av kolleger, beordringer, fratakelser av yrkesoppgaver, usynliggjøring, trusler om tvangsinnleggelser, drapstrusler og oppfordring til selvmord. Arbeidslivsforskningen viser at mellom 100 og 150 mennesker tar årlig sitt liv på grunn av mobbing på arbeidsplassen.

De fleste mobbeofrene får ingen kvalifisert faglig hjelp. Den hjelpen de får som oppsagte og mobbete medarbeidere er at de må skaffe seg en behandler for å være "verdige" mottakere av sosiale støtteordninger. De aller fleste opplever en slik tvungen behandling som en form for sekundær mobbing. Den behandlende psykiater/psykolog er som regel en lojal og konform tjener for trygdekontoret. I stedet for å løfte en mobbet varsler, for slik gi vedkommende verdighet og selvfølelse tilbake, blir vedkommende "tråkket ned i søla" og pådyttet alt skyld og ansvar. Slik blir skyldfølelsen forsterket i stedet for å bli befridd for og plassert der den virkelig hører hjemme.

I praksis er det ingen som har kontroll over disse såkalte "eksperter". En varsler er helt prisgitt det menneskesynet og faglig kompetanse vedkommende behandler har. Varslerne er ansett som " ikke lønnsomme" for et materialistisk samfunn, og dermed heller ikke verdige til hjelp og støtte de har krav på.

I motsetning til andre katastrofeofre(krig, jordskjelvrammede, store ulykker) står intet kriseteam parat for å ta imot en varsler.

Den sekundære mobbingen, utført av instanser som i navn skulle hjelpe en varsler, er verst. Disse instansene fratar en varsler det siste håp av verdighet, troverdighet og egenverd. Klagemulighetene til uttallige nemder og ombud eksisterer kun på papiret. Slik er de med på en ytterligere stigmatisering og utmattelse av en allerede hardt prøvet varsler. Nettverkene holder sammen, mens varsleren blir mer og mer isolert og skjøvet stadig lengst utfor sidelinjen.

Disse store psykiske påkjenninger blir ikke stoppet i praksis. Dermed blir skadene deretter. De ubearbeidete psykiske påkjenninger setter seg fast i kroppen. Dette fører til et sammensatt sykdomsbilde: PTSD. Dette syndrom handler ikke bare om depresjoner, angst, irritasjoner, sinne, grublerier, ulykker, rastløshet, mareritt, gjentakelser av traumatiske hendelser, osv., men også hva forskning og praksis viser at det er sammenheng mellom PTSD og andre somatiske sykdommer som f.eksempel: hjertesykdom, nedsatt immunforsvar, anemi, osteoporose, høyt blodtrykk, infeksjoner/betennelsesykdommer, astma, allergier, ME, MS og kreft. I tillegg vet vi at mange mister meningen med livet og ender som kroniske alkoholikere, rusmisbrukere, spilleavhengige, drapsmenn eller tar sitt eget liv. NB! Ifølge våre medlemmer er det ikke snakk om selvmord, men om mord. Mobbeofrene blir drevet til å ta sitt eget liv, hvis de ikke ble likvidert underveis. Ifølge overlege på Infeksjonsseksjonen på Rikshospitalet, dr.Stig Frøland, er det en sammenheng mellom sjelseliv, psykologi og immunsystemet(psykoimmunologi), dvs. at psyken påvirker kroppen(Aftenposten, 23.11.05), Psykiater Dag Coucheron sier bl.a. at mobbing er livsfarlig, at den foregår på nesten alle arbeidsplasser, og at mobbing kan utløse alvorlige sykdommer som kreft eller hjerteinfarkt.(Liv og helse, Allers 36/2006).

Varslerne står i en særstilling økonomisk sett. De fleste er gjeldsslaver etter gjengjeldelser i forbindelse med varsling. De får enormt store helseutgifter i tillegg til rettsapparatutgifter som ikke dekkes av de offentlige refusjonsordninger. Dette er en ekstra psykisk belastning. Varslerne er blant de fattigste i dette landet. Det bør arbeides for opprettelse av fond knyttet til varslerlovgivningen. Dagens situasjon er uetisk. Hvis en varsler ber om gjeldssanering, blir den truet med tvangsinnleggelse. Misbruk av psykiatrien er forkastelig.

Varslerunionen tar varslerne på alvor. Vi kjenner til deres helhetlige livssituasjon. Derfor mener vi at det er rett og rimelig at PTSD som konsekvens av gjengjeldelser/mobbing utløst etter varsling på arbeidsplassen, blir ført på lista over sykdommer som kan likestilles med yrkesskade. Jussprofessor A.Kjønstad støtter vårt krav som er rettferdig og rimelig.

Varslerunionen ber om å bli oppnevnt som høriungsinstans i det videre arbeidet internt i yrkesskadeutvalget.

http://varslerunionen.no